The work of Gordon LaPlante

data


Italy Sketches