The work of Gordon LaPlante

data


Various sketches